• دیدگاه پرتو تراشه به مشتری

    مشتری  از دیدگاه ما فقط یک خریدار ساده نیست. آنان همکارانی هستند که با خرید خود به بقای ما و با انتقادهایشان به بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات ما کمک می کنند. مشتری مهمترین ناظر فعالیت ما هستند و ما کاملا به آنها وابسته ائیم بدون اینکه آنها نیزکاملا به ما وابسته باشند. آنها در بیزنس ما یک هدف زودگذر و یا یک فرد خارجی نیستند، بلکه هدف و غایت همه اقدامات و جزئی از سازمان هستند.  خط مشی ما در یک کلام مشتری گرائی و برآوردن درست نیازهای مشتریان است

    طراحي سايت : طراحان وب هخامنش